Svatojanský Újezd

Dotace na změnu vytápění

datum: 30.9.2015

Informace o dotacích pro zájemce o změnu způsobu vytápění plánovanou od roku 2016 - blíže v odkazu na leták.
Leták - kotlíkové dotace od roku 2016

Co dělat, když se stěhuji - návod

datum: 20.8.2015

Co musím zařídit při změně trvalého pobytu!

Očkování psů proti vzteklině od roku 2015.

datum: 1.7.2015

Informace pro majitele psů.
Od letošního roku již veterinární správa v naší obci nebude provádět hromadné očkování psů proti vzteklině. Je na každém majiteli psa, jak si očkování psa zajistí.

Možnost uložení biologického odpadu.

datum: 1.4.2015

Občané Obce Svatojanský Újezd, kteří nemají možnost likvidovat (kompostovat) biologicky rozložitelný odpad na svých pozemcích, mohou tento odvézt na betonovou cestu u Slavíkovy rokle v přední části. Zadní část je vyhrazena pro dřevní odpad.

Využívání sběrného dvora odpadu v Mlázovicích.

datum: 6.7.2013

Na základě smlouvy mezi Obcí Svatojanský Újezd a Městysem Mlázovice mohou naši občané využívat nový sběrný dvůr v Mlázovicéch, který je v provozu od 27. 11. 2012.
Otevírací doba je standardně v úterý od 14.00 h - do 16.00 h a v sobotu od 8.00 do 11.00 h.

Sběrný dvůr se nachází na konci obce, směrem na Choteč, při výjezdu po levé straně (je vidět už z dálky). Lze na něj zajet motorovým vozidlem i traktorem a je průjezdný.

V rámci podmínek dotace budou vybírány odpady od občanů s trvalým pobytem na území Obce Svatojanský Újezd a od občanů, kteří mají v Obci Svatojanský Újezd ve vlastnictví nemovitost. NELZE VYBÍRAT ODPADY OD PODNIKATELŮ, TZN. ANI FYZICKÝCH OSOB PODNIKAJÍCÍCH ANI PRÁVNICKÝCH OSOB (zakazuje to poskytovatel dotace). Je třeba, aby občané měli vždy s sebou občanský průkaz. Trvalé bydliště je jasné, chalupáře zatím pustí na "čestné slovo", v případě problémů se bude operativně řešit.

Na sběrný dvůr lze odkládat:
- měkké plasty (PET lahve sešlápnuté, kelímky od jogurtů, obaly od šampónů apod.) - ideální zabalené do nějakého pytle
- tvrdé plasty (zahradní nábytek, přepravky, kbelíky, různé plastové profily, hračky, ..)
- polystyrén (nesmí být znečištěn maltou, betonem, lepidlem, hlínou, apod.)
- papír (jakýkoliv papír - noviny, časopisy, kartony), je třeba, aby krabice byly rozřezány
- sklo (jak barevné, tak bílé, NE: porcelán, zrcadla, autosklo)
- železo (jakékoliv kovy)
- nápojový karton (sešlápnutý a bez tekutin)
- bílá technika - kompletní, nelze odmontovávat jednotlivé komponenty (pračky, myčky, lednice, sporáky)
- monitory a televize - kompletní
- drobná elektronika (mobily, nářadí, drobné domácí spotřebiče)
- zahradní technika
- akumulátorové články (bateriové články všeho druhu)
- autobaterie
- zářivkové trubice
- bioodpad - pouze rostlinné zbytky ze zahrádek, listí, tráva, větve, roští (NE: zbytky z kuchyně, tekuté odpady nebo uhynulá zvířata). PŘESTO DOPORUČUJEME LIDEM DOMA KOMPOSTOVAT - UŠETŘÍ NÁKLADY ZA DOPRAVU A NEZBAVUJÍ SE ZE ZAHRADY CENNÉ ORGANICKÉ HMOTY, KTEROU PAK VE FORMĚ SUBSTRÁTŮ ZA DRAHO KUPUJÍ V OBCHODECH !!
- velkoobjemový odpad
- nebezpečný odpad (obaly od barev, ředitel, olejů, zbytky těchto látek, ....)
- veškeré oděvy (použité, nepoužité)
- bytový textil (záclony, přehozy, závěsy, deky, povlečení)
- autopotahy (bez molitanu)
- obuv (veškerá obuv v jakémkoliv stavu)
- hračky (jakékoliv hračky - textilní, plastové, elektronické, apod.).
Veškeré výše uvedené odpady musí být čisté, suché, bez plísní.

Rozšíření třídění odpadu o plasty

datum: 14.2.2012

Občané nově mohou provádět separaci plastů z komunálního odpadu a ukládat je do černých plastových pytlů (pytle bez loga "TS JIČÍN"). Pytle jsou k dispozici k vyzvednutí na OÚ. Naplněné a zavázané pytle na plasty je možno uložit vždy první sobotu v měsíci od 10 do 12 hod v prostoru obecního skladiště.
Tříděním plastů dojde ke snížení objemu komunálního odpadu a tím pádem ke snížení poplatku za jeho uložení.
Jeden pytel na komunální odpad prozatím stojí 52 Kč.

TŘIĎTE PLASTY, UŠETŘÍME!

Upozornění na zajímavou knihu

datum: 20.2.2011

Koncem roku 2010 vyšla zajímavá kniha pojednávající o kolektivizaci venkova zaměřená na Obec Svatojanský Újezd a Choteč, odkud pocházejí hlavní protagonisté příběhu.
Autor knihy: Jiří Urban
Název knihy: Venkov pod kolektivizační knutou
Kniha sleduje dramatické osudy spřízněných rodin soukromých zemědělců Josefa Novotného a Josefa Machytky, obviněných z kulactví a jejich životní osudy. Část je též věnována osudum rodiny Kurkovi a Votočkovi a průběhu zakládání JZD ve Svatojanském Újezdu.

Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi městem Jičín a obcí Svatojanský Újezd - výkon přenesené působnosti ve věcech přestupků

datum: 22.4.2011

Město Jičín bude prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů obce Svatojanský Újezd a v jejím správním obvodu přenesenou působnost podle zákona č. 20/1990 Sb., o přestupcích.
Konkrétně:
- přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny,
- přestupky proti pořádku v územní samosprávě,
- přestupky proti veřejnému pořádku,
- přestupky proti majetku,
- přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích,
- přestupky na úseku vyhledávání, ochrany využívání a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů,zdrojů minerálních vod a lázeňských míst.