Svatojanský Újezd

Knihovna Stanislava Rudolfa

Působnost místní knihovny sahá až těsně do poválečných let. Dlouhá léta byla umístěna v přízemí budovy školy. Později byla přemístěna do budovy patřící Kampeličce, nyní budova kde sídlí obecní úřad. Po zrušení školy byl fond školních knih sloučen s fondem obecní knihovny. V návaznosti na přijetí nového knihovního zákona byla 17. 10. 2002 rozhodnutím zastupitelstva obce vydána zřizovací listina místní knihovny, která uvedla postavení knihovny na pevný právní základ. V tomto období již knihovna obdržela souhlas známého spisovatele pana Stanislava Rudolfa, aby mohla ve své názvu uvádět též jeho jméno. Pan Stanislav Rudolf s manželkou Jaroslavou, oba učitelé,v obci žili a působili od roku 1956 do roku 1964 a v tomto období značnou měrou podíleli na rozvoji kultury v obci.. Dne 28. 11. 2002 knihovna obdržela osvědčení o zápisu do evidence veřejných knihoven a byla ministerstvem kultury zaregistrována pod číslem 2588/2002 a názvem „KNIHOVNA STANISLAVA RUDOLFA - základní knihovna“. Knihovna má zřízen veřejně přístupný internet a tuto službu poskytuje uživatelům zdarma. V současné době vykonává funkci knihovnice paní Irena Krupičková.

Kontakt

knihovna@svatojanskyujezd.cz

Provozní doba

Pouze v sudé týdny:
Úterý 16 - 18,30
Čtvrtek 16 - 18,30