Svatojanský Újezd

Právním základem současného postavení obce Svatojanský Újezd je Ústava ČR (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích.

Obec Svatojanský Újezd je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Obec Svatojanský Újezd má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Obec Svatojanský Újezd vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Místo a způsob, jak získat příslušné informace, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí:
Obecní úřad Svatojanský Újezd
Svatojanský Újezd 54
507 81 Lázně Bělohrad

Výroční zpráva za rok 2022
dle ustanovení §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění a doplnění pozdějších předpisů.
a) počet podaných žádostí o informace – 0
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – 0
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí – 0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí – 0
e) počet stížností podaných podle §16a - 0